Main Page Sitemap

Danovy bonus na deti 2018


Pokud pekroíte požadovan roní píjem, kter je 6x vyí než životní minimum, máte nárok na daov bonus.
Sleva na dani na poplatníka iní 24 840 K za kalendání rok.
Nemžeme uplatnit slevu napíklad na dít družky.
V principu poplatník nerozliuje daov bonus a slevu na dani na poplatníka.
Daov bonus je na diea nad 6 rokov vo vke 22,17 eur mesane, toto zvhodnenie sa teda rone vyplhá na 266,04 eur.Letos pipadá termín na podání daového piznání za období od ledna do prosince 2017 na úter.Daov bonus na diea je obúbenm pojmom daovníkov na Slovensku, je to totiž efektívny nástroj, keže znižuje samotnú daovú povinnos a nie základ dane.Pokud dít navtvuje kolku, pípadn jesliky (nelze kombinovat s rodiovskm píspvkem mohou rodie v daovém piznání na základ potvrzení ze kolky uplatnit daovou slevu ve vi 12 200 K na jedno dít za rok 2018.Pi studiu v cizin, slevu mžeme uplatnit i u dítte, které studuje na stední i vysoké kole v zahranií, pokud podle rozhodnutí Ministerstva kolství, mládeže a tlovchovy postaveno euromillions uk current jackpot na rove studiu na stedních nebo vysokch kolách v eské republice.Na druhé dít dostanou 19 404 K ron a na tetí a dalí dít 24 204 K ron.Nicmén, rozdíl v tom.Kolkovné se zví na 12 200.Na daov bonus má rodina nárok v pípad, že roní píjmy jednoho pracujícího lena pesáhnou estinásobek minimální mzdy.
Od.4.2019 je to vak už dvojnásobok a to 44,34 eura mesane.
Kolik dlá daové zvhodnní, za rok 2018 i 2019 je daová sleva na první vyživované dít 15 204 K za rok, na druhé dít 19 404 K za rok, a na tetí a každé dalí dít 24 204 K za rok.Zákon pesn neíká, že musíte zvhodnní uplatnit podle vku dítte podle vkového poadí, tedy, že nejstarí dít je první dít.Bezna 2018, rodinám s dtmi se v roce 2018 zví daov bonus a sleva na na dani za kolku.Na daov bonus mají nárok zamstnanci i podnikatelé.Daov bonus v roce 2017 a 2018.OSV, které uplatují daové pauály.Za rok 2018 (pro daové piznání podávané.Pro rok 2019 se ovem mní i podmínky, za kterch vám stát daov bonus vyplatí.Pro rodinu s jedním díttem je daov bonus za rok 2017 úhrnem 13 404 K ron.


Sitemap